فرم درخواست غرفه

ارسال در همایش

 

فرم درخواست غرفه

اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی­های دولت

نام شرکت:

نام مدیر عامل:

شماره تلفن:

شماره فاکس:

آدرس پست الکترونیک:

آدرس شرکت:

هزینه اجاره غرفه­های با کدA  هر متر مربع 5.000.000 ریال و هزینه اجاره غرفه­های با کد B هر متر مربع 3.000.000 ریال میباشد.غرفه ها با سیستم پیش ساخته و بصورت آماده تحویل میگردد. تجهیزات غرفه شامل: پانل بندی غرفه + میز + صندلی + نور پردازی و کتیبه نام شرکت میباشد.

شماره غرفه درخواستی:

متراژ غرفه درخواستی:

حامیان همایش از مزایای متعدد از جمله غرفه رایگان برخورداد میباشند.