محورهای همایش

محورهای همایش

ارسال در همایش

محورهای اقتصادی:

 1. تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی‌های دولتی
 2. نحوه مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی
 3. کمک ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه به مولد سازی دارایی‌های دولتی
 4. کمک بازار بورس به مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی
 5. ریسک‌های مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی در بازار سرمایه
 6. تاثیر مولد سازی دارایی‌های دولتی بر اقتصاد مقاومتی و ...

 

محورهای حسابداری و مالی:

 1. روش‌های نوین تامین مالی با استفاده از دارایی‌های مولد با ماهیت دولتی
 2. مفهوم دارایی‌های دولت در مقررات مالی و حسابداری

 

محورهای حقوقی:

 1. مفهوم شناسی اموال و دارایی‌ها درعلم حقوق
 2. تدوین قوانین و مقررات مربوط به اموال و دارایی‌های دولت
 3. مالکیت معنوی با ابعاد مختلف و رابطه آن با دارایی دولت
 4. مفهوم شخصیت حقوقی دولت در حوزه دارایی‌های دولت
 5. تدوین جرائم علیه اموال و دارایی‌های دولت و رویه قضایی در مورد دارایی‌ها
 6. مفهوم شناسی اوراق بهادار در حوزه دارایی‌های دولت
 7. سلب مالکیت دارایی‌ها به نفع دولت و حدود آن در قوانین
 8. تدوین سند شرح وظایف حوزه خودروهای دولتی
 9. تدوین سند شرح وظایف حوزه اموال منقول
 10. تدوین سند شرح وظایف حوزه اموال غیرمنقول دولتی
 11. تهیه سند توسعه سامانه خودروهای دولتی
 12. تدوین سند شرح وظایف حوزه اوراق بهادار
 13. تهیه سند توسعه سامانه اموال غیرمنقول
 14. تهیه سند توسعه سامانه اموال منقول

 

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

 • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
 • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
 • www.hamayeshmelli.com
 • info@hamayeshmelli.com
 •  39903328 021