محورهای مقالات

محور های مقالات

ارسال در محور های مقالات

محورهای اصلی مقاله:

اول- محورهای مطالعاتی کاربردی مفهومی:

الف- مفهوم شناسی اموال و دارایی های دولت،تفاوت اموال دولتی با اموال عمومی در نظام حقوقی،شناسایی دامنه اموال و دارایی های دولت در انطباق شخصیت حقوقی دولت و مصادیق آن در قوانین ومقررات.

ب- بررسی موانع،محدودیت ها و مشکلات حقوقی و اجرایی فعلی مخل مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت.

ج- بررسی و تبیین راهکارهای موجود در قوانین و مقررات برای امکان مولدسازی دارایی های دولت،ارائه پیشنهادات علمی و کاربردی برای مولدسازی اموال و دارایی های دولتی.

د- تبیین قوانین و مقررات مربوط به مدیریت اموال و دارایی های دولت توسط دستگاه های اجرایی با مشخص نمودن قوانین ناسخ و منسوخ و تحلیل حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از دستگاه های مربوطه با بررسی آثار مثبت و منفی،موانع و مشکلات اجرایی هر یک از مراجع نسبت به اختیارات داده شده آنها بر مدیریت مطلوب اموال و دارایی دولت.

ه- بررسی راهکارهای چگونگی محاسبه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر در راستای اجرای حسابداری تعهدی

و- ارائه پیشنهاد مشخص برای اصلاح قوانین و مقررات احصاء شده به منظور مولدسازی دارایی های دولت.

دوم: مطالعات تطبیقی برای الگوبرداری و بومی سازی از نظام های مالی و حقوقی

الف- مطالعه تطبیقی و مقایسه ای در نظام حقوقی و اجرایی مدیریت اموال و دارایی های دولت در ایران با تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته.(انتخاب کشورها بر اساس مبانی و شاخص های مشخص اعم از ملاکهای ساختار سیاسی،جمعیتی،وسعت،نظام حقوقی و قانونگذاری و همچنین کدیریت مالی و با لحاظ امکان الگوبرداری از حداکثر تشابهات صورت گیرد.)

ب- انجام مطالعه تطبیقی در نظام مدیریت اموال و دارایی های دولت،چگونگی شناسایی، ثبت، نگهداری، نظارت، کنترل و نقل و انتقال و مولدسازی اموال و دارایی های دولتی،موسسات و مقامات مسئول و حدود اختیار آنها همچنین بررسی تطبیقی و شناسایی شیوه ها و ابزار ها و الگو های مطلوب مولدسازی دارایی دولت.

 

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021