اولین همایش ملی مولد سازی و مدیریت داراییهای دولت
  • هدف های همایش
  • 1
مخاطبین همایش

مخاطبین همایش (1)

مدیران عالی دستگاه ها - مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد- مدیران و معاونین بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری و اموال و دارائی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها، بنیاد ها، نهادها و شهرداری ها و سایر موسسات اقتصادی به ویژه شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه و بانک ها و بیمه ها و سایر نهاد های مالی

ادامه مطلب...

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021