اولین همایش ملی مولد سازی و مدیریت داراییهای دولت
 • هدف های همایش
 • 1
مدیریت

مدیریت

اهداف همایش

هدف های همایش

 1. تبیین مبانی نظری و تجربی مولدسازی دارایی‌ها 
 2. بررسی تاثیر مولدسازی دارایی‌های دولتی بر اقتصاد مقاومتی
 3. مولدسازی دارایی‌های دولتی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)
 4. بررسی تجربیات مولدسازی دارایی‌های دولتی در كشورهای مختلف
 5. فراهم سازی بسترمناسب براي انتقال دانش و تجربيات كشورهای مختلف در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولتی
 6. جلب توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بخش‌های مرتبط به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولتی
 7. دستیابی به راهکارهای مناسب جهت مولدسازی دارایی‌های دولتی
 8. استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت
 9. کاهش وابستگی به درآمدهای نفت
صفحه6 از6

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

 • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
 • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
 • www.hamayeshmelli.com
 • info@hamayeshmelli.com
 •  39903328 021